MERSİN SOKAKLARINDA VE “Change.org”da EŞ ZAMANLI İMZA KAMPANYASI BAŞLATTIK

Belediyeler Yasal Sorumluluklarını Yerine Getirsin, Kadın Danışma Merkezleri ve Sığınaklar Açılsın
Değerli Destekçilerimiz;
Günebakan Kadın Derneği olarak yürüttüğümüz proje kapsamında Mersin’de bulunan belediyelerin, Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınakları açmaları hususunda kamuoyu oluşturmak istiyoruz. Yürüttüğümüz lobi çalışmaları, eğitimler, sosyal medya ve farkındalık çalışmalarına ek olarak bu imza kampanyasını başlattık.
Kadına yönelik her türlü şiddetin nerdeyse kanıksanmaya başlandığı toplumumuzda kadınların güçlendirilmesi en temel ihtiyaçlardan biridir. Kadınların şiddetle baş başa bırakılmasını kabul etmiyoruz. Çünkü kadına yönelik şiddet tüm toplumun ortak sorunudur. Belediyeler de şiddeti önlemekle yükümlü olan kurumlardandır. Bu nedenle belediyeleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’na uymaya davet ediyoruz.
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU DER Kİ;
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır.
6284 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ KANUNU DER Kİ;
Madde 7- Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kişiler, Bakanlığa ait veya Bakanlığın gözetim ve denetimi altında bulunan yerlerde; barınma yerlerinin yetersiz kaldığı hâllerde ise mülkî amirin, acele hâllerde kolluğun veya Bakanlığın talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde güvenli nakli sağlanıncaya kadar geçici olarak barındırılır.
Ayrıca;
Şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenmesi,
Şiddete maruz kalan kadına ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.
Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması.
Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
gibi hususlarda mülki amirleri ve kolluk kuvvetlerini sorumlu tutar.

Biz kadınlar; Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi için yasalarda da mevcut olan, insan onurunu gözeten ve kadın erkek eşitliğine duyarlı hizmete erişme hakkımızın hayata geçirilmesini istiyoruz. Can güvenliğimizle birlikte fiziksel ve psikolojik sağlığımızı korumada destek alabileceğimiz kadın sığınma evleri ve kadın danışma merkezlerinin belediyelerce acilen açılmasını talep ediyoruz.
Kadınların her türlü şiddete karşı güçlendirilmesi, Belediyelerin yasal zorunluluklarını yerine getirmesi ve Kadın Sığınakları ile Kadın Danışma Merkezlerinin bir an önce açılması için kampanyayı imzalayabilir ve duyurabilirsiniz.

“Change.org”da imza kampanyasına katılmak için  link:

http://chng.it/XCWyf4MVfQ

Ayrıca Mersin’in farklı yerlerinde stant açarak imza topluyoruz

Destekleriniz için teşekkür ederiz

GÜNEBAKAN KADIN DENEĞİ

Yazar: admin